นโยบายการรับประกันสินค้า

การรับประกันเครื่องปรับอากาศ

 1. การรับประกันผลิตภัณฑ์สูงสุด 10ปี* + รับประกันการติดตั้ง นาน 1 ปี *ระยะเวลาการรับประกันส่วนประกอบผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน ตามส่วนประกอบและยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
 2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
 3. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะ เวลารับประกัน1 ปี แรก เฉพาะเมื่อผู้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยถูกต้องตามข้อแนะนำ ในสมุดคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้แนบมากับเครื่องเท่านั้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตามเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ใดๆในเครื่องไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  6.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
  6.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
  6.3 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
  6.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเครื่องฟอกอากาศ

 1. การรับประกันผลิตภัณฑ์สูงสุด 1 ปี (ระยะเวลาการรับประกันส่วนประกอบผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน ตามส่วนประกอบและยี่ห้อของผลิตภัณฑ์)
 2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
 3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นฟิลเตอร์
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  5.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี 
  5.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง 
  5.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง 
  5.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ 
  5.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หากมีข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 02-514-9005-8, 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair