นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป

  1. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  2. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า
  3. หลังการชำระค่าสินค้า เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการขั้นต่ำ 15 % ของมูลค่าการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  4. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิต

  1. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า ( 50% มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต )
  2. หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% แล้ว แต่ลูกค้าต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100 % ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
  3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีทีมีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

*หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-514-9005-8, 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair